REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki ogólne sprzedaży prowadzonej przez Mrofi Aleksandra Mrówczyńska za pomocą Strefy B2B działającej pod adresem www.mrofi.pl/strefa_hurtowa (zwanej dalej: „Strefa B2B”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez „Mrofi Aleksandra Mrówczyńska” usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego „Mrofi Aleksandra Mrówczyńska” i akceptację Regulaminu, Kontrahent potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkiego jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrze gania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kontrahentem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kontrahenta.

§ 1
Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Strefy B2B
• Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.mrofi.pl/strefa_hurtowa
• Sprzedawca - Mrofi Aleksandra Mrówczyńska z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź
• Kontrahent - osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dokona rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
• Użytkownik - Kontrahent lub osoba fizyczna upoważniona przez Kontrahenta do jego reprezentowania
• Konto Użytkownika - indywidualny dla każdego Użytkownika panel uruchomiony na rzecz Kontrahenta przez Sprzedawcę
• Rejestracja - czynność faktyczna dokonana na zasadach ustalonych w Regulaminie, niezbędną dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich dostępnych dla niego funkcji Strefy B2B
• Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika. Postaci należącego do Użytkownika adresu e-mail, wymagane wraz z Hasłem do rejestracji oraz zalogowania się do Konta Użytkownika. Strefie B2B
• Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika, niezbędnych dla zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Strefie B2B. Hasło ustalane jest przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji Użytkownika w Strefie B2B
• Towar lub Towary – rozumie się przez to produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strefy B2B, przeznaczony do sprzedaży
• Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane w Strefie B2B i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży
• Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie oraz umowie o współpracy między Kontrahentem a Sprzedawcą, jeżeli zawarto odrębną umowę o współpracy
• Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną Sprzedawcę w Strefie B2B
• Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Towary i w którym Użytkownik ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Towarów
• Dni Robocze– wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
• Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kontrahentowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w Zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy, lub na życzenie Kontrahenta, poprzez odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy
• Dostawca - firma kurierska, z która współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
• Strona Internetowa Strefy B2B - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Strefę B2B, działające w domenie www.mrofi.pl
• Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych - umowa o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem, także za pośrednictwem Użytkownika niebędącego Kontrahentem, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:
• warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu;
• zasady korzystania ze Sklepu;
• warunki składania zamówień na towar/towary
• warunki dostarczania zamówionych towarów Kontrahentowi;
• warunki płatności;
• warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

1. Korzystanie ze Strefy B2B następuje za pomocą sieci Internet i Strony Internetowej Strefy B2B, jako zasobu systemu teleinformatycznego oraz informatycznego Sprzedawcy.
2. Do przeglądania Strony Internetowej Strefy B2B niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na Towary, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Wszelkie prawa do Strefy B2B, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej B2B, a także to formularzy, wzorów zgłoszeń, treści, logotypów, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
4. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
5. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie wymaga rejestracji.
6. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
7. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do:

• Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
• Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
• Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobisteg o użytku
8. Użytkownika nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§ 3
Zasady korzystania ze Strefy B2B

1. Korzystanie ze Strefy B2B oznacza każdą czynność Użytkownika, której celem lub skutkiem jest dostęp do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej Strefy B2B, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
2. Korzystanie ze Strefy B2B możliwe jest wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Sprzedawca podejmie niezbędne kroki, aby korzystanie z Strefy B2B było możliwe dla Użytkowników w ramach popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie daje jednak gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda opcja konfiguracyjna sprzętu elektronicznego posiadanego prze z Użytkownika, pozwoli na korzystanie ze Strefy B2B.
4. W celu korzystania z Usług udostępnionych w Strefie B2B, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika działającego konta poczty elektronicznej.
5. Użytkownik Strefy B2B nie posiada uprawnień do dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafiki, zasady działania Strefy B2B.
6. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika wszelkich treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strefy B2B, Strony Strefy B2B lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Sprzedawcy.
7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze Strefy B2B wyłącznie na użytek własny lub na rzecz Kontrahenta którego reprezentuje. Zabronione jest wykorzystywanie funkcji i treści Strefy B2B w celu podejmowania przez Użytkownika działań naruszających interes Sprzedawcy.
8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników i Kontrahentów przez osoby nieuprawnione, dl atego powinni oni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 4
Rejestracja

1. Utworzenie konta Użytkowania następuje przez dokonanie przez niego rejestracji Konta w Strefie B2B.
2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Użytkownika zamówień za pośrednictwem Strefy B2B.
3. Użytkownik rozpoczyna Rejestrację poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej Strefy B2B formularza.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne (pole obowiązkowe oznaczone jest gwiazdką);
b) dane wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i/lub Kontrahenta i być zgodne z prawdą, przy czym wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wpisanych danych;
c) Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania warunków Regulaminu;
d) Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu otrzymywania materiałów promocyjnych i marketingowych dotyczących towarów i usług oferowanych przez tą Sprzedawcę i/lub zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (system internetowy, e-mail, sms) na udostępnionych przez Użytkownika telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych (telefon, tablet, itp.), przy czym Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu;
b) zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Użytkownika;
c) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika.
6. Fakultatywne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w ust. 4 d powyżej oznacza że:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych;
c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
7. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkown ik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło na adres email, które będzie mógł zmienić na własne Hasło .
8. W wypadku gdy Użytkownik zapomni Hasła, może zwrócić się za pośrednictwem formularza znajdującego się w Strefie B2B o podanie nowego Hasła. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło na adres email, które będzie mógł zmienić na własne Hasło.
9. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Strefie B2B. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmier
zających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.


§ 5
Składanie i realizacja zamówień


1. Informacje zawarte w Strefie B2B nie stanowią oferty Sprzedawcy.
2. Użytkownik może składać zamówienia przez Strefę B2B przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną
Użytkownika.
4. Sprzedawca realizuje zamówienia Użytkowników wyłącznie w przypadku braku zaległych płatności Użytkownika związanych z wcześniejszymi zamówieniami i nieprzekroczonego przez niego limitu kupieckiego wynikającego z umowy handlowej, o ile taką zawarto.
5. Zakupy w Sklepie są możliwe wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają aktywne Konto.
6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
7. Użytkownik dokonuje zamówienia poprzez dodanie produktów do koszyka w określonej ilości. Użytkownik po wybraniu polecenia „PODSUMOWANIE”, może wrócić do kompletowania zamówienia lub przez wybór polecenia „ZAMÓW” złożyć zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów.
8. Koszt Dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika lub jeżeli chodzi o wysyłki poza granice Polski klient jest informowany o nich drogą mailową. Koszt Dostawy zostaje doliczony do zamówienia.
9. Na podstawie złożonego zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności zamówionego przez Użytkownika Towaru.
10. W przypadku braku zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika Sprzedawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
11. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa lub częściowo niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Użytkownika zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. Następnie ponownego przeliczenia koszyka.
12. W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia, Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty jej zawarcia.
13. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
14. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 13.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania Strefy B2B i/lub Strony internetowej B2B, w szczególności w razie wyświetlania błędnych cen lub opisów Towarów.
16. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
17. Sprzedawca może zamieścić w Strefie B2B informację o liczbie orientacyjnych Dni roboczych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
18. Sprzedawca informuje Użytkownika za pośrednictwem Strefy B2B o stopniu realizacji zamówienia oraz terminie wysyłki Towaru.

§ 6
Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny na Stronie Internetowej Strefy B2B zamieszczone przy danym Towarze podawane są w złotych polskich i są cenami netto. Podane ceny nie obejmują kosztów Dostawy, o których Użytkownik jest informowany w trakcie składania zamówienia. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
2. Ostateczną ceną wiążącą Strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Strefy B2B w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów i cen Towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to Towarów już zamówionych przez Użytkownika i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).
4. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą zamówionego Towaru, chyba że Użytkownik/Kontrahent wyraźnie określi inny sposób dostarczenia faktury VAT.
5. Kontrahent, z którym Sprzedawcę wiąże stosowna umowa, dokonuje płatności za zamówione Towary za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od kuriera.
6. Kontrahenci spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują płatności za zamówione Towary w formie przedpłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany na Fakturze VAT. Wysyłka towarów następuje po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy.

§ 7
Odbieranie zamówień, dostawa i koszty dostawy

1. Zamówione Towary dostarczane są na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Użytkownika w zamówieniu adres.
2. Użytkownik zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak Towar zostanie nadany przez Sklep (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Użytkownika bezpośrednio z firmą kurierską. Dostawy Towarów odbywają się wyłącznie w dni robocze.
3. Koszt Dostawy ponosi Użytkownik.
4. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia Towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Użytkownik będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
5. Przy odbiorze Towarów Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić dostarczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika/reprezentanta Dostawcy i ma prawo domagać się od pracownika/reprezentanta Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
6. Termin dostawy Produktu do Użytkownika wynosi do 7 Dni roboczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzenia Zamówienia podano inny termin. Termin dostawy Produktu do Użytkownika na terenie Unii Europejskiej, z wyłączeniem terenu Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzenia Zamówienia podano inny termin.
7. Początek terminu dostawy Produktu do Użytkownika do Klienta w przypadku płatności za pobraniem liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 8
Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną, tj. prowadzenie Konta Użytkownika.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu wymienionej usługi, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Usługa prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3, 4 i 5 Regulaminu.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia Sprzedawcy uwag w związku z korzystaniem z usługi nieodpłatnej. Uwagi winny być złożone w formie elektronicznej. Sprzedawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 14 Dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika na jego adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu uwag.
5. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników i/lub Kontrahentów, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strefy B2B lub inne działania o charakterze hakerskim. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania tego dostępu.
6. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika i/lub Kontrahenta o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 9
Odpowiedzialność

1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Strefy B2B, w ra zie:
a) modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
b) siły wyższej, działań lub zaniechań osób trzecich;
2. Sprz edawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą maksymalnie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Dostawcy na Użytkownika przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechani e za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Strefy B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w tym za korzystanie przez niego z Strefy B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin, łączące strony umowy oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10
Reklamacje i gwarancje dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną

1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Użytkownika zostaje wyłączona.
2. Sklep odpowiada wobec Użytkownika za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Użytkownik obowiązany jest odesłać reklamowany Towar w terminie 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Użytkownik odeśle zakupiony Towar na adres Sklepu. Koszt dostarczenia Towaru ponosi Użytkownik. 
4. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane będą drogą internetową.
5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.
6. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany Towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy, wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Użytkownikowi równowartość ceny reklamowanego Towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny, dostępny w Sklepie Towar.
7. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
8. Reklamacja, o której mowa w ust. 7 może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien podać swój Login oraz opis powstałego problemu. Sprzedawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) Dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 11
Odstąpienie od Umowy

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2. Sprzedawca odstępuje od Umowy poprzez złożenie drogą elektroniczna oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 12
Rozwiązanie Umowy

(Nie dotyczy Zamówień/Umów Sprzedaży)

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądan ia zablokowania Konta Użytkownika przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kontrahenta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta podczas Rejestracji. Wypowiedzenie może dotyczyć umowy zawartej z Kontrahentem i/lub umów zawartych na jego rzecz dotyczących poszczególnych Użytkowników.
5. Po upływie okresu wypowiedzenia Sprzedawca blokuje Konto, którego dotyczyło wypowiedzenie.

§ 13
Dane osobowe i pliki „Cookies”

Dane osobowe podawane przez Użytkowników w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę na zasadach określonych w dokumencie - Polityka Prywatności zamieszczonym na Stronie Internetowej Strefy B2B.
3. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia w Sklepie i realizacji tego zamównienia.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze nia przetwarzania, poprawiania, a także przenoszenia danych.
5. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej Strefy B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
7. Mechanizm plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Strefy B2B na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy tych urządzeń oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkownika.
8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkownika;
b. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c. statystycznych.
9. Każdy Użytkownik ma prawo wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Strefy B2B.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia Towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Strefy B2B i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Strefy B2B.
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Strefy B2B.
4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez wyświetlenie komunikatu o dokonanych zmianach, widocznego po zalogowaniu się Użytkownika w Strefie B2B.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
• konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
• konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
• konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulamin ie;
• zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów, identyfikacyjnych, adresów elektronicznych
6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciagu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy zgodnie z postanowieniami § 12. Niezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie skutkuje akceptacją przez
Użytkownika wprowadzonych zmian do Regulaminu.
7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Strefę B2B do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane n a podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika.
8. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
9. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą Strony o ile nic innego nie wynika z Umów łączących Sprzedawcę z Kontrahentem, których postanowienia mają pierwszeństwo przed regulacjami zawartymi w Regulaminie.
11. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polski

Wszelkie prawa zastrzeżone: Mrofi | 2019