Konkurs "Nasz Dzień Dziecka"
 

1. „Organizator” – PPHU Mrofi z siedzibą przy ul. Brukowej 8, 91-341 Łódź , zwana dalej Organizatorem.


2. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła lat 18.


§ 2. Postanowienia ogólne


1. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w losowaniu są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.


2. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.


3. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.


§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie


1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od 31.05.2023 r. do 04.06.2023. Wyniki ogłoszone zostaną 6 czerwca 2023 do godz. 12.00


2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:


a) polubienie strony Mrofi
b) polubienie posta konkursowego i udostępnieniu pod nim pracy konkursowej - zdjęcia obrazującego czas spędzony z dzieckiem


§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie losowania


1. Termin przyjmowania zdjęć upływa 04.06.2023 r. o godzinie 24:00.


2. Organizator wybierze trzech laureatów, którzy nadesłali najciekawsze zdjęcia.


3. Organizator zaraz po wyłonieniu laureatów, powiadomi ich o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem, lub za pośrednictwem nowego posta w serwisie Facebook.com i poprosi o kontakt w wiadomości prywatnej celem uzupełnienia danych teleadresowych na potrzeby dostarczenia nagrody.


§ 5. Nagrody i ich wydanie


1. Nagrodami głównymi w losowaniu są dresy Child lub Junior z najnowszej kolekcji Family.


2. W terminie jednego tygodnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane teleadresowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu.


3. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych laureata.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody w sytuacji, gdy Uczestnik konkursu nie poda w określony w Regulaminie sposób danych teleadresowych niezbędnych do jej wysyłki lub poda błędne lub niepełne dane teleadresowe.


5. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem przez niego niewłaściwych danych kontaktowych, nagroda pozostaje własnością Organizatora.


6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody o dalszym jej przeznaczeniu rozstrzyga Wykonawca.


§ 6. Zgoda na publikację wizerunku


1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku na fanpage-u @mrofiubranka w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. Po zakończeniu konkursu przesłane prace pozostaną w serwisie.


2. Użytkownik ma prawo do usunięcia w/w zdjęcia po zakończeniu konkursu. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.


§ 7. Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Losowania jest Organizator Konkursu.


2. W związku z prowadzeniem konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeśli inny niż zamieszkania), numer telefonu kontaktowego.


3. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Mrofi | 2019